Friday, October 29, 2010

છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું…

ભલે ઝગડીએક્રોધ કરીએ, એકબીજા પર તુટી પડીએ,

એકબીજા પર દાદાગીરી કરવા, છેલ્લે તો આપણે  બે  હોઈશું.

જે કહેવું હોય  કહી લે, જે કરવું હોય  કરી લે,

એકબીજાનાં ચોકઠાં(ડેન્ચરચશ્માં) શોધવા છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

હું રીસાઈશ તો તું મનાવજે, તું રીસાઈશ તો હું મનાવીશ,

એકબીજાને લાડ લડાવવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

આંખો જયારે ઝાંખી થશે, યાદશક્તી પણ પાંખી થશે,

ત્યારે, એકબીજાને એકબીજામાં શોધવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

ઘુંટણ જ્યારે દુઃખશે, કેડ પણ વળવાનું મુકશે,

ત્યારે એકબીજાના પગના નખ કાપવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

મારા રીપોર્ટસ્ તદ્દન નોર્મલ છે, આઈ એમ ઓલરાઈટ,

એમ કહીને, એકબીજાને છેતરવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

સાથ જ્યારે છુટી જશે, વીદાયની ઘડી  આવી જશે,

ત્યારે, એકબીજાને માફ કરવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

 

Thursday, October 21, 2010

U (ASHUTOSH-ASHU) , ME (TEJAS-TEJ) & OUR FRIENDSHIP……

This article I am going to dedicate to my very close friend Ashutosh Chauhan and to our never ending friendship….on very special occasion as he has added new feather to his career, I am very proud of him….

Cheers Ashu…..Keep going buddy…..

few parts or say some memories …

Mongoos Cycle he is used to ride…in the our early friendship days (When we were in 6th standard.. year 1996-1997)

 

boys-mongoose-16-bicycle-m-6_816370_175

14 years of our friendship now….!!!

We were together from tuition classes , followed by engineering college and now doing job in same city…(Ahmedabad)….yeh dosti hai ya fevicol ka jod pata nahi…

Saale ko 14 years main kabhi mera birth day yaad nahi raha…aur aage bhi rahega nahi….

Both were crazy for programming , and when we start to discuss on any technical point aas-pass ke logo ki toh vaat lag jati thi kabhi kabhi lagta tha ki ye log ek dus re ko marne lange ge….

It was my dream to open a software company with him , He was also eager to work with me as he knows me very well he respect me so much …that I know…

COMPITITION AND RACE…. yeh to suru se rahi hai humare bich

par woh kya haina sachi baat kahu to….he is very very  hardworking person….sale ko kuch bhi dedo woh padh lega…yaha tak ki bhel puri ka kagaz usko doge aur bologe ashu it is most IMP question he will defiantly read it on the last moment as well….

regarding me I am very lazzy and easy going person but…my luck is very much in my favour so when it’s about education ab tak toh me aage raha use….

REGARDING LOVE

Ashu is so sensitive ki kisi bhi bholi ladki ko dekh ke uske dil main soft feeling ho jati hai ……. :)

In love I must have to say…here he is some what ahead of me…sale ne luv marriage ki aur woh bhi humari classmate se…but must say ..nice pari both looking nice together…

Mera kya hai ..apni kat rahi hai…..

REGARDING JOB

He has started his career (early days including training) at ahmedabad…till date he is in the same company started as trainee then programmer –> sr. software engineer –> Team Leader…..

About me I have started my career at mumbai…then quit early from there, worked one year at my home town , then ashu insists me to come ahmedabad …Now I am working as Team leader at Ahmedabad….

so, again here we are at same level…

ok guys likh na to bohot hua now few photos…

 IMGA0283IMGA0285 IMGA0303 IMGA0306 IMGA0307 IMGA0324 IMGA0377 IMGA0440

 

Tuesday, September 21, 2010

Configure TFS 2010 on Windows 7, Videos of TFS 2010 and VS 2010

Team Foundation Server (commonly abbreviated to TFS) is a Microsoft product offering source control, data collection, reporting, and project tracking, and is intended for collaborative software development projects. It is available either as stand-alone software, or as the server side back end platform for Visual Studio Team System (VSTS).

 image LIST OF VIDEOS with TFS 2010…

 • Configure TFS 2010 with Windows 7 Video
 • Introducing Team Foundation Server 2010 Basic Video
 • Team System in 10 Minutes Video
 • How Do I: Create Custom Work Items in Team Foundation Server Video
 • Configuring TFS 2010 Build Services Video

LIST OF VIDEOS with Working with Visual Studio 2010…

 • Visual Studio 2010 Professional Preview  Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 1 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 2 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 3 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 4 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 5 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 6 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 7 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 8 Video

Read about TFS here.

Thursday, September 16, 2010

Team System Outlook 2007 Addin - v1.0

After a lot of questions and promises, I finally found some time to complete Outlook2007 version of TFS Addin.Some new features in this version:

 • Attachments now transmitted from email to created work item
 • Search field accept free text to be found in Work Item title
 • Configuration stored now in local user file instead of registry which allow to use addin with low credentials

This is a first (definitely non commercial) release. Please let us know about any issues you can encounter. Any suggestions are more then welcome (as always).

Download available from here

Wednesday, September 01, 2010

From the desk of Principal, V .V. P. Engineering College, Rajkot.

Few day before I have received email from our college (V.V.P. Engineering College, Rajkot, Gujarat, India) that our college stood second in State. Here the letter from our principal Dr. Sachin Parikh.

Date:-10th August 2010

From the desk of Principal, V .V. P. Engineering College, Rajkot.

My dear friends,

This is from V. V. P. Engineering College, Rajkot one of the premier institute in Gujarat. Affiliated with Gujarat Technological University and recognized by AICTE, New Delhi. It is my immense pride to inform you all that in the GTU-IV sem result, our college is ranked 2nd among all colleges under GTU.

Hope your hard work and knowledge have placed you in some of the best national & international sectors. Congratulations! Work hard with all your determination and achieve your goal and make V.V.P. proud.

For the sake of progress & development we are looking forward for your valuable suggestion/feedback.

Hoping that you are in some of the leading sectors, I would like to know from your side as how you people would be helpful to our college. Speaking in terms of training & placement or some technical guidance about what is the latest trend in industries now a day’s or some seminars arranged by you or your company to fill the gap of theory & practical knowledge. Any educational scheme promoted by your company, donating any sort of equipment/instrument/software/ or any other useful materials for student project or up gradation. Any MOU can be built in between your company & college.

If you feel any sort of area where you can help your parent institute then please let us know about it. We are looking forward for your kind contribution & support.

Hoping for your better future, may you shine like the rarest star in the sky.

All the very best.

Dr. Sachin Parikh,

Principal.